شعر

مثل درخت سیب است

از بهشت رسیده

میوه‌های حرام می‌دهد.

......................................

تور پوسیده

تاب این‌همه صید را نداشت

باید عوضش می‌کردیم

نخ نما شده بود زندگی.

........................................

نمی‌داند به قربانگاه می‌رود

گوسفندی

که از پی کودکان می‌دود

که عقب نماند.

....................................

پروردگارا

گریه مکن

درست می‌شود

اینان پیامبران شما نیستند

پیامبران شما

کتاب‌هایشان را خمیر کرده‌اند

و بر سر بازار

کاغذ می‌فروشند.

شمس لنگرودی

از کتاب "باغبان جهنم"ه